ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Дейностите по БДП се осъществяат в съответствие с План – програма. Тя е разработен съгласно Закона за движение по пътищата за автомобилните превози; чл.11, ал.3 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, във връзка с изпълнение на Националната стратегия по пътищата в Република България за периода 2021-2013 г. , приета с решение №775 от 26. 10. 2020 г. на Министерски съвет и на План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата и План – програмата за дейностите по БДП на ДГ „Славейче“, град Кюстендил за учебната 2022/2023година.