ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Децата се възпитават и обучават чрез преднамерени и непреднамерени педагогически ситуации, реализирани в занимания и различни видове игри с тях – подвижни, дидактични, сюжетно- ролеви и т.н.

Процесът на възпитание и обучение на децата е насочен към формиране на личността, като успешно решаваме задачите:

В ДГ „ Славейче“ - Растем силни, смели и издръжливи

Създаваме условия за физическа активност, за развитие на физически качества, закаляване на детето и постигане на реални резултати при състезания.

Изявяваме талантите си

Стараем се за всяко дете да бъде открито любимото занимание. Децата са поставени в услови самостоятелно да систематизират опита си, насочвайки се към ново в познатото. Търпеливо и последователно те преодоляват грешки при изпробване на решения и ги оценяват като ориентири за действие. Така провокираме мисленето и самостоятелността на децата.В резултат те сами стигат до извода: "Мога да летя!".

Общуваме с природата

Децата се приобщават към природата, като откриват природни закони, опознават я и се учат да я опазват чрез осъзнаване на естествените връзки между обектите в нея. Полагаме основи на екологично поведение, чрез опознаване и използване на продукти от флората и фауната, за изграждане и развитие на детското творчество.

Участваме в проекти

Децата от ДГ " Славейче участват в реализацията на редица проекти:
- по двигателна активност
- "Децата в света на народните обичаи"
- „За чиста околна среда

Приобщаваме се към света

Въоръжаване на децата с умения и нагласа да се учудват и радват на света около тях. Ориентиране към “философстване” за всичко, което ги заобикаля – природа, предметен свят, семейство, детска градина, към себе си. Формираме ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.