ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Нашата мисия е изграждане на детско общество за всяка група. Осъществяваме я посредством:
- моделиране на чувства за толерантност и хуманни взаимоотношения по посока на споделеното знание;
- формиране на умение у децата да организират собственото си поведение;
- овладяване на естетическите норми във взаимоотношенията си с възрастни и деца;
- създаване на условия за сътрудничество.
Новото в работата на ДГ е: чрез интеграция на дейностите децата да опознаят и се приобщят към чужди страни и култури, като в центъра е детската индивидуалност, подготвена така, че да има готовност да се отвори към света, да реагира адекватно при срещата с непозната среда и култура и свободно да демонстрира своята собствена.
В бъдеще детската градина ще продължи да се развива като място, където посещаващите я деца се възпитават и обучават от опитни специалисти чрез интеграция на дейностите и в партньорство с родителите.