Неделя, Септември 22, 2019

Очаквани резултати и устойчивост на проекта

Очаквани резултати и устойчивост на проекта

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА

Обучението на децата, свързано с опазване на околната среда посредством  създаване и използване на съвременни информационни технологии за получаване на информация, е предпоставка за навлизането на иновационни практики в учебно-възпитателния процес в ОДЗ „Славейче”. Материалите, поместени в изработената електронна платформа в сайта на детското заведение, ще се ползват в ежедневната работа с децата дългосрочно, като същите ще се допълват и обновяват.
       Изработените във връзка с проекта дидактични материали също ще бъдат използвани успешно в бъдещи дейности. Засадените дървета ще пораснат и със своята красота и аромат ще напомнят на поколенията за желанието на децата да пазят природата чиста.
       Обособените цветни кътове  и алпинеум ще останат постоянно цветно присъствие в живота на децата, учителите и родителите.
       Чрез поставените в двора кошчета за разделно събиране на отпадъци, изработени от дълготрайни материали, децата ще се приучат в дългосрочен план на трудови навици по отношение събирането и изхвърлянето на отпадъци на определените за това места, както и ще се възпитават у тях трайни чувства на отговорно пазене на природната среда.  
    Организираната изложба от изработени от децата картини, репродукции, и др. от природни материали ще намери своето място във фоайето на детската градина и ще остане постоянна. Обновяването й ще бъде регулярно с произведения - творчество на децата по темата.
       Приобщаването на семействата на децата, на обитателите от „Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“, гр. Кюстендил, на децата от ромския квартал „Изток“ към осъществяване целите и задачите на проекта, ще ги превърне в партньори на детската градина в дългосрочен аспект.
     Знанията, придобити от децата, ще оставят трайни следи у тях и ще ги подпомогнат за успешното им адаптиране в началното училище, ще положат твърди основи за начина им на екологичен живот в бъдеще.
       Природата чака нашата закрила. Ако днес ние, възрастните, покажем на децата си как да я пазим и как да се грижим за нея, утре за Синята планета ще има надежда.
       Пред нас и за в бъдеще ще стои високохуманната задача да продължаваме да въвеждаме детето в света на природата, да го научим да я обича истински и да я опазва.

      Малко от нас се спират да погледнат залеза на огненото слънце, да послушат песента на птиците, да помиришат красивите цветя. Но нашите деца вече го правят!

Още статии ...

  1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ